shopify analytics ecommerce tracking

MW-HL480_jeffbe_20190614162215_ZH